regulamin akcji promocyjnej

kalendarz adwentowy 2022

REGULAMIN : KALENDARZ ADWENTOWY Z NAGRODAMI

I. ORGANIZATOR

Organizatorem jest ASISTE Katarzyna Borucka-Nadolna, ul. Obornicka 330, 60-698 Poznań, NIP 9720882990, zwany dalej Organizatorem.
II. CZAS TRWANIA Akcja promocyjna trwa od 01.12.2022 r. do 24.12.2022 r. (włącznie).
III. UCZESTNICY
Uczestnikiem akcji promocyjnej Kalendarz Adwentowy może zostać każdy Pracownik Biura Podróży, który w okresie trwania akcji promocyjnej weźmie udział w akcji, poda swoje dane kontaktowe, zapozna się z treścią i odpowie na pytania .
IV. ZASADY
Akcja promocyjna polega na przyznaniu prawa do losowania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Pracownikowi Biura Podróży, który wziął udział w kalendarzu adwentowym i odpowiedział na pytanie z okienka Kalendarza online.
Każdego dnia będzie możliwość otwarcia jednego okienka prezentującego Partnera i jego ofertę. Po zapoznaniu się z treścią, istnieje możliwość odpowiedzenia na pytanie w quizie.
Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, wylosowana zostanie osoba, która otrzyma nagrodę ufundowaną przez Partnera. Organizator poinformuje o Wygranej w ciągu 7 dni roboczych.
Wśród nagród są Vouchery, które można je wykorzystać na wyjazd prywatny.
Voucher upoważnia do wykorzystania w określonym terminie, ustalonym uprzednio z Partnerem.
Pozostałe nagrody rzeczowe będą przesłane pocztą na wskazany adres.
V. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi, zastrzeżenia oraz uwagi do jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące prawo.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Organizatora.

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników akcji.

Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej.

Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Organizator oświadcza, że Kalendarz adwentowy online nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r