Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ASISTE Katarzyna Borucka-Nadolna ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób: listownie na podany adres siedziby, przez e-maila info@asiste.pl, telefonicznie 604773383 (pon – pt w godz. 09.00-17.00).
Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie marketingu własnego), jak również o ile będzie to konieczne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji działań marketingowych i promocyjnych.
Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty współpracujące z nami w zakresie promocji usług turystycznych, świadczące na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który współpraca będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych podmiotów).
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.
Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres info@asiste.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.